Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním poptávkového formuláře vyjadřuji svůj svobodný souhlas se zpracováním všech osobních údajů, které jsem v tomto formuláři vyplnil/a (tj. zejména jméno, příjmení, IČ, email, telefon, doručovací adresa) společností Ossegg Holding. s r.o., IČ: 24308471, se sídlem Tylova 2119 , Litvínov, 43601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č.35277 jako správcem osobních údajů a společnostmi v rámci skupiny (dále jen „Společnost“), a to za účelem:

  • za účelem jednání o uzavření smlouvy
  • zasílání marketingových sdělení tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách
  • vedení databáze zákazníků

Prohlašuji, že osobní údaje, které jsem uvedl/a jsou přesné. Dojde-li ke změně mých osobních údajů, zavazuji se je Společnosti neprodleně sdělit.

Souhlasím s tím, že osobní údaje, s jejichž zpracováním jsem vyjádřil/a souhlas, budou zpracovány po dobu neurčitou (do doby odvolání souhlasu).

Beru na vědomí, že osobní údaje jsou Společností zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“). Osobní údaje jsou Společností zpracovávány manuálně a Společnost přistoupila k přijetí adekvátních technickoorganizačních opatření zabezpečující osobní údaje před neautorizovaným přístupem, změnou, zničením apod.

Beru na vědomí, že Společnost osobní údaje nepředává žádné další osobě. Údaje může Společnost předat také zpracovateli osobních údajů, kterým může být např. osoba podnikající v PR, marketingových a reklamních službách, poskytovatel právních, účetních a jiných služeb, který spolupracuje se Společností na základě smlouvy. Společnost nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným osobám.

Jsem si vědom/a, že udělený souhlas mohu kdykoli odvolat a dále o svém právu

  • na přístup ke svým osobním údajům
  • na opravu osobních údajů
  • na výmaz osobních údajů
  • na omezení zpracování
  • na přenositelnost údajů
  • vznést námitku proti zpracování

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, 170 00,
tel. ústředna +420 234 665 111, www: https://www.uoou.cz v případě, že Společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením

Kontaktní údaje Společnosti jsou email: d.borovsky@ossegg.com, telefon: + +420 777 228 954, adresa: Tylova 2119, Litvínov, 436 01.

S bližšími informacemi o zpracování osobních údajů společností Ossegg Holding s r.o. se můžete seznámit zde.